IMG_4388

Medezeggenschapsraad

Op school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of met de school zelf. De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van de leerlingen (via de ouders) en de leerkrachten in deze besluitvorming.

In de MR wordt meegedacht over de ontwikkelingen op school. Het bestuur en de directie worden door de raad geadviseerd. In de MR zijn leerkrachten en ouders vertegenwoordigd.

MR-leden

De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding en de raad praat en stemt over beleidsplannen die door de directie worden ingebracht.

De MR-geleding bestaat uit:

Oudergeleding Personeelsgeleding
Halima KaamouchElisabeth van der Lans (voorzitter)
Febe Quiriat NolascoClaire Hijdra
Kimberley van ZeeNancy Takes

De directeur is op uitnodiging aanwezig.

Vergaderingen

De MR vergadert ongeveer vijf keer per jaar. De vergaderingen worden vooraf aangekondigd en zijn deels openbaar. Je kunt in de vergadering gebruik maken van spreekrecht.

Het e-mailadres van de MR is: mr.kasteeltuyn@opoz.nl.